Protokoll fört vid Väse Hembygdsförenings
årsmöte
den 7 mars 2021

Protokoll fört vid årsmöte med Väse Hembygdsförening den 7 mars 2021 avseende verksamhetsåret 2020. På grund av pågående Coronapandemi och rekommenderade restriktioner att inte ha fysiska möten beslutade styrelsen att genomföra ordinarie årsmöte ”per capsulam”, dvs genom upprättande av ett beslutsunderlag som medlemmarna har möjlighet att lämna synpunkter på. Material kring verksamheten har funnits upplagt på hemsidan sedan den 8 februari 2020. Protokollet följer inte ordagrant stadgarna men innehåller de viktigaste punkterna för att vi ska kunna lägga verksamhetsåret 2020 till handlingarna. Medlemmarna ska senast den 2021-03-31 inkomma till styrelsen med eventuella synpunkter på protokollet, som därefter justeras.

 

§ 1 Val av justeringsmän
Till justeringsmän utses ordförande Bernt Nilsson och Hembygdsföreningens revisor Birger Johansson.

§ 2 Godkännande av kallelse
Mötet godkänner kallelse och genomförande av årsmötet.

§ 3 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020
Verksamhetsberättelsen har sedan den 8 mars varit utlagd på föreningens hemsida.

§ 4 Föreningens årsredovisning
Föreningens årsredovisning har sedan den 8 mars varit utlagd på föreningens hemsida. Föreningens årsredovisning godkänns och läggs till handlingarna.

§ 5 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen har sedan den 8 mars varit utlagd på föreningens hemsida. Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 6 Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 7 Val av ordförande

Bernt Nilsson 1 år, omval. Övriga val till styrelsen enligt valberedningens förslag.

§ 8 Val av revisorer
Birger Johansson
Stig Olsson

§ 9 Val av revisorssuppleanter
Hjördis Skagerud
Lars Lans

 

§ 10 Val av byggnadskommitté
Bernt Nilsson
Hans Dyllnert
Bruno Kolmodin

§ 11 Val av bildgrupp
Hans Dyllnert (Filmer / databearbetning)
Ryno Ericsson

§ 12 Val av företrädare för drift och skötsel
Hans Dyllnert (ytor och anläggningar)
Hans Wennberg (ytor och anläggningar)

§ 13 Val av ansvarig för hemsidan
Irene Hübinette (aktualitet / uppdatering)

§ 14 Val av kommitté för Väseräven
I redaktionen:
Irene Hübinette
Hans Wennberg
Lisbet Engh
Mari-Louise Nilsson (annonser)

§ 15 Val av ansvarig för Gåvogram och kondoleanser.
Christina Fredriksson

§ 16 Val av ansvarig för Rävboa
Christina Fredriksson i samarbete med styrelsen

§ 17 Val av ansvarig för Våffelcafé
Uppdras åt styrelsen

§ 18 Val av ansvarig för smedjan
Per Engh
Björn Fredriksson

§ 19 Val av värd för Hybelejenstugan
Björn Andersson (status)

§ 20 Val av intendenter
Vakant (kläder)
Bernt Nilsson (saker)

§ 21 Val av valberedning
Hans Dyllnert (sammankallande), Anita Ward.

§ 22 Årsavgift
Beslutas att årsavgiften för 2021 skall vara 200 kr per medlem.

 

§ 23 Fastställande av budget för 2021
Förslag till budget för 2021 har sedan den 8 mars 2021 varit utlagd på föreningens hemsida. Mötet fastställer budgeten.  

 

Väse den 7 mars 2021

 

Erica Ljungnér …………………………………………………………………….
sekreterare

Justeras:
Bernt Nilsson  ………………………………………………………………………

 

Justeras:
Birger Johansson   ………………………………………………………………….

 

                                                                                                                                  

< tillbaka