< tillbaka till organisation

 

logga-vit

 

Väse Hembygdsförening stadgar

Föreningens syfte är att hålla intresset för hembygden - dess historia, dess nu och dess framtid - levande och aktivt. Med hembygden avses främst det område, vars gränser av ålder utgjorts av Väse församling. Föreningen må för att främja sitt syfte kunna samverka med organisationer och organ såväl inom som utom hembygdens gränser.

Medlemskap
Anmälan om medlemskap göres till föreningens kassaförvaltare eller annan ledamot av arbetsutskottet.Årsavgift skall inbetalas före verksamhetsårets utgång.

Verksamhetsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Sammanträden
Föreningens ordinarie möten är dels årsmötet, som skall hållas under första kvartalet, dels medlemsmöten. Dag och plats beslutas av styrelsen. Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda minst fjorton dagar före mötesdatum.

Vid årsmötet skall följande förekomma:
· Frågan om mötets stadgeenliga utlysning.
· Val av ordförande för mötet.
· Val av sekreterare för mötet.
· Val av justeringsmän, att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
· Föredragning av styrelsens årsberättelse.
· Föredragning av kassa- och revisionsberättelse.
· Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
· Fastställande av avgifter.
· Val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter.
· Val av valberedning.
· Övriga val som av årsmötet beslutats.
· Inkomna motioner och förslag.

Styrelsen
Föreningens styrelse består av föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassaförvaltare samt fyra övriga ledamöter. Ordföranden väljes på ett år. Vice ordförande, sekreterare och två övriga ledamöterna väljes på två år. (Udda år) Kassaförvaltare, vice sekreterare och två övriga ledamöter väljes på två år. (Jämna år) Styrelsen har att mellan föreningens sammanträden handlägga alla ärenden av vikt, såväl sådana av
ekonomisk som av principiell art. Styrelsens samtliga ledamöter skall genom
ordförandens försorg personligen - skriftligt eller muntligt - kallas till styrelsens sammanträden.

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet består av föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassaförvaltare. Arbetsutskottet har att mellan styrelsesammanträdena handlägga löpande ärenden och ärende av vikt som kräver snabb handläggning. Arbetsutskottets åtgärder skall anmälas vid nästa styrelsemöte.

Stadgeändring
Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan ske genom beslut av två på varandra följande möten med minst två dagars mellanrum, varav det ena skall vara årsmötet.För ändring av stadgarna fordras beslut med minst
2/3 majoritet.

Föreningens upplösning
Föreningen kan upplösas, om föreningen härom fattar beslut vid två på varandra följande möten med minst två dagars mellanrum, varav det ena skall vara årsmötet. Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar
och skulder överlämnas och mottagas av organ, institution eller organisation med likartat syfte som föreningens. Förslaget om upplösning skall vid båda
sammanträdena ha erhållit 3/4 majoritet vid sluten omröstning.

upp