< Tillbaka
 
15. Lämpenshålan,
naturreservat och vandringsstig
Koordinater:
N59°31´14.052” E13°57´17.4996”

  Lampenshalan
 

Här kan man se länets största dödisgrop, som bildats i Värmlands största rullstensås. Lämpenshålan har uppmärksammats för sina ovanligt stora nivåskillnader.
Från ”hålans” botten till vägen är nivåskillnaden ca 30 meter. Diametern är ca 200 meter. Lämpenshålan bildades vid den senaste inlandsisens avsmältningsskede för ca 10 000 år sedan. Dödisgropen är en kraterliknande fördjupning efter isberg som legat inbäddat i sanden. På åsens sluttningar finns spår av tidigare strandlinjer från skeden i Vänerbäckenets landhöjning.
Reservatet bildades för att bevara åsavsnittet som geologisk bildning.
Djur och växter
Fågellivet är ganska artfattigt, men större korsnäbb, nattskärra, taltrast och trädpiplärka är fåglar som finns i området.
Vegetationen består av torr tallhed med gles högstammig tallskog, där marken är täckt av mossor och lavar. Ett frodigt risskikt av blåbär, lingon, kråkbär, ljung och mjölon täcker marken.


Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon,
  • parkera annat än på anvisad plats,
  • ställa upp hus- eller släpvagn,
  • bedriva täkt av lavar.

Vägbeskrivning:
Tag väg från Väse kyrka mot Ölmhult. Vid vägkorsning före Hedetångens gård tag väg mot Sutterhöjden. Vid skylt Ölmhult fortsätt 700 m. På vänster sida om vägen finns informationstavla, parkerings- och rastplats.
En markerad led för besökarna till Lämpenshålans botten.

www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan/lampenshalan.html