< Tillbaka
 

17. Nygårdskällan
Koordinater:
59°27´15.7788” E13°58´17.6664”

  Nygardskallan
 

Nygårdskällan är en så kallad artesisk källa där grundvatten pumpas upp med självtryck genom en öppning i jordlagret. Grundvattnet i Nygårdskällan kommer från den stora isälvsavlagringen Brattforsheden.

För att komma till Nygårdskällan följer du en 2 kilometer lång vandringsled genom en delvis ganska krävande terräng. Leden börjar vid parkeringsplatsen där det också finns en informationstavla.

Djur och natur 
Vandringsleden går genom gammal granskog och lövskog med gråal. Här finns också gott om döda träd. Den gamla, orörda skogen och de döda träden är mycket värdefulla för många mossor, lavar, svampar och insekter. På våren växer ett hav av vitsippor i ravinerna och här finner du också den trolska växten gullpudra. Fåglarna trivs i skogsmiljön vid ravinerna och här finns mindre hackspett, gärdsmyg, nötväcka och spillkråka. Ölmans ravinsystem är ett av landets största och bäst utvecklade ravinområden och av riksintresse för naturvården. Ravinerna har bildats i en finkornig jordart som kallas silt. Silt är finare än sand men något grövre än lera.

Historia 
Under 1800-talet vallfärdade folk till Nygårdskällan för att dricka ur brunnen då man trodde att vattnet var hälsobringande och ungdomsgivande. Första söndagen efter midsommar firades "källsöndagen". "I större och mindre grupper företrädda av spelmän strömmade folket från socknarna i närheten. Sedan man vederbörligen druckit vatten, offrat slantar och glammat vid källan fortsattes festen med dans i alla logar vida omkring långt in på måndagen." Så beskrevs händelserna av en person från trakten år 1916.

Hitta hit 
Nygårdskällan ligger 4,5 mil nordost om Karlstad. Från Karlstad åker du E18 österut mot Stockholm. Ta av vid Väse och åk norrut förbi Väserasta. Fortsätt ca 500 m och sväng därefter höger mot Berg. I nästa vägskäl svänger du höger mot Anneberg. Fortsätt sedan på samma väg ca 18 km mot Sutterhöjden. Parkering med informationstavla finns på höger sida av vägen. Från Molkom åker du österut på väg 63 förbi Lindfors. Sväng sedan höger mot Sutterhöjden och åk genom Sutterhöjden. Sväng därefter till höger mot Väse. Parkering finns efter ca 5 km intill vägen på vänster sida.

Vägbeskrivning:
Tag väg från Väse kyrka mot Ölmhult. Vid vägkorsning före Hedetångens gård tag väg mot Sutterhöjden. Från skylt Ölmhult åk 3,5 km mot Sutterhöjden på höger sida om vägen finns informationstavla och parkering. Vandringleden, som är drygt 2 km lång i kuperad och fuktig terräng utgår från vänster sida om vägen.
Längs leden finns bänkar utplacerade där du kan sitta och vila. I lugn takt tar vandringen fram till källan cirka en timme.

Texten och bild är tagen från Karlstads Kommuns hemsida.