< tillbaka till södra Väse
tillbaka till västra Väse>

15. Väse hembygdsgård

Väse Hembygdsgård, Mölntorp
Mölntorp, egentligen Mjölnartorp, har fått sitt namn efter den kvarn som finns ett stycke upp från gården (se nr.16).
Kvarnen kan vara den kvarnström, som nämns i ett brev den 17 juni år 1391, då Varnhems kloster upplåter till riddaren Animundh Haat (Agmund Haft) på livstid sin del i en kvarnström vid kyrkogården i Wäsäheradh.
Det har dock funnits flera kvarnar i Kyrkströmmen under tidernas lopp, så det är inte helt säkert, att Möintorps kvarn avses i ovannämnda brev.
Säkert är dock, att gården och kvarnen, senare benämnd Mölntorps kvarn, har utgjort en sammanhängande enhet längre fram i tiden.

I 1503 års jordebok nämner inte Mölntorp som skattefastighet.

I 1540 års jordebok säger: Vaeshaerede Sognh. paeder j mölnetorph Smör vi marker. Ffodringh ii haest(er).

1580 års jordebok: Kyrko- och klostergods: . .tårpet mölnetårp.

1627 bor Suen i Mölletorp.

1629 tar boskapslängderna upp följande djur hos Sven på gården:
1 sto, 1 stut, 3 kor, 1 kviga, 3 getter, 2 unggetter, 1 gammalt får, 2 ungsvin, och anges 4 tunnor utsäde.

År 1697 skattlades Möllntorps kvarn för 1 daler Silvermynt ny skatt och tillåtes mala för tull.
Förste mjölnaren Hindrik född 1723 nämns i husförhörslängden 1744 - 1750 som Drängen.

Fastigheten Mölntorp består under olika tider av:
Norra Mötntorp 1/2 skatte (nuvarande Hembygdsgården), Mjölnaregården och Mölntorps kvarn, Södra Mölntorp, med tegelbruk från 1752, efter 1826 kallat “Hinket” med krog samt Garveriet, numera Älvstrand, uppströms kvarnen.

Ägare av boende i Mölntorps nuvarande manbyggnad:

1857 - 1876 Anders Gustav Svensson (Bor på klockaregården
1868 - 1870 Handlaren Carl Niklas Hansson
1870 - 1882 Handlaren Carl Svensson
1883 - 1885 Änkan Kajsa Svensson
1886 - 1887 Änkan Maria Hamberg
1900 - 1920 Anders Gustav Svensson
1900 - 1910 Kristina Svensson
1900 - 1910 Augusta Svensson
1920 - 1942 André och Arvid Montan
1942 - Väse Hembygdsförening


Hembygdsgårdens manbyggnad var tidigare uppförd strax öster om Fogdegården i Vee där den ingick i gästgivargården och användes som tingshus fram till år 1839. Dess byggnadsår där är okänt. Då klockaren Anders Gustaf Svensson köpte gården Mölntorp, köpte han även det gamla tingshuset och flyttade det till dess nuvarande plats samt företog en omfattande reparation av byggnaden.
De gamla, små fönstren utbyttes mot nya större och tingssalen delades till två rum.
Flyttning och uppbyggnad pågick 1857 enligt ett brev från Anders Gustaf Svensson till sonen August Stiller i Stockholm, den 4 juli 1857.

En tid under slutet av 1800-talet drevs lanthandel i huset.

År 1942 förvärvades tomten och byggnaderna på Mölntorp av Väse Hembygdsförening.
Gården bestod då av Manbyggnad, spannmålsmagasin med visthusbodar i nedre planet, jordkällare, lada och tröskloge samt stall, vedskjul och redskapsskjul.
Efter reparationer invigdes Gården som hembygdsgård den 2 juli 1944 av dåvarande landshövding lvar Wennerström.
Den gamla tingssalen blev då åter en stor samlingssal.

Från Väse Allmärming flyttades den s.k, Lill-Maris stuga till Hembygdsgården på 1950-talet. (Se särskild skylt vid stugan).

Lill-Maris stugaTill hembygdsgårdens byggnader hör nu också det soldattorp, som under indelningsverkets tid hörde till gården. Det flyttades från sin ursprungliga plats vid Laggaregården och invigdes den 2 september 1973 av Överste Wallin vid dåvarande Värmlands regemente, I 2 i Karlstad. (Se särskild skylt vid soldattorpet).

SoldattorpetÅr 1968 slutfördes ännu en reparation av Hembygdsgårdens manbyggnad.
Då utfördes grundarbeten, samtliga fönster byttes ut, vindsvåningen inreddes, vaktmästarbostaden ombyggdes, VVS - installation utfördes, utvändig panel byttes ut, huset målades utvändigt och invändigt och trädgården planerades.
År 1986 byttes oljepannan ut mot värmepumpar kopplade till ytjordvärme.
År 2003 installerades handikapphiss upp till tredje våningen.