<tillbaka till projekt

Väse Hembygdsförenings informationstavla

Med information om Historiska platser och Naturreservat i Väsebygden
vill föreningen sätta ”Väse på kartan”

 

Tavlorna finns vid infarten till Väse Hembygdsgård
samt vid Värmlands-Rasta

 

Infotavlor sätter Väse på kartan .......

Det är nu femton år sedan de första informationstavlorna sattes upp i Väsebygden. Tiden har satt sina spår och föreningen håller nu på att förnya informationsmaterialet, byta ut stolpar och textsidor.
Av de ursprungliga fyrtiotvå markerade platserna har föreningen valt ut tjugo, som uppfyller kraven att de ska ge historisk information, vara intressanta att besöka, visa på de Naturreservat som finns i Väsebygden samt var lättillgängliga.

 På hemsidans länkram kan man under rubriken: Sevärdheter i Väsebygden  Ny, följa projektet.

     

Projekt

Smedja

En smedja kommer att uppföras på Väse Hembygdsgård. Grunden är gjord. Byggnadstillstånd är beviljat, smedjan har påbörjats.

 

Reparation av två tak

Under 2018 har två tak reparerats på Väse Hembygdsgård. Det gäller verandataket på huvudbyggnaden och taket på intilliggande soldattorpet. Genom att underhålla byggnaderna skapar vi en attraktiv kulturmiljö som kan bevaras för kommande generationer. Arbetet har till eustor del utförts av Hembygdsföreningens medlemmar samt med hjälp av projektpengar från Europeiska jordbruksfonden landsbygdsutveckling samt från Fonderade bygdemedel.

 

-------------

 

Framtidsvisioner

För att kunna bevara och visa upp byggnader och inventarier måste vi ständigt arbeta och planera för framtiden. Det kommer också framledes att behövas nya lokaler för förvaring av det vi är satta att förvalta.

..... men vi vill ha Din hjälp

En stark hembygdsförening med många aktiva medlemmar stärker hembygdskänslan och ger kommande generationer ett rikare liv. Dessutom är vår hembygdsgård en mycket fin träffpunkt, inte bara som ett museum, utan som en plats för avkoppling, högtider och fest arrangemang av olika slag (se program 2020).
En levande hembygdsgård med fina och ändamålsenliga lokaler, som våra medlemmar kan ha nytta och glädje av är inte gratis. Bli medlem - stötta hembygdsföreningen det har hela väsebygden nytta av.

Stöd Hembygdsföreningen!

Vi tar tacksamt emot direkta gåvor till föreningens verksamhet, som alltid kräver ekonomiska insatser.

Väse hembygdsförening's plusgirokonto 44 63 35-2