<tillbaka till projekt

Väse Hembygdsförenings informationstavla

Tavlorna finns vid infarten till Väse Hembygdsgård
samt vid Värmlands-Rasta

 

Infotavlor sätter Väse på kartan .......

Information om 42 olika sevärdheter i Väse socken skall göra Väsebygden känd inte bara i Värmland utan i hela landet. Av dessa 42 sevärdheter är inte mindre än 20 försedda med informationstavlor framtagna och tillverkade av hembygdsföreningen.

Projekt

Reparation av två tak

Under 2018 har två tak reparerats på Väse Hembygdsgård. Det gäller verandataket på huvudbyggnaden och taket på intilliggande soldattorpet. Genom att underhålla byggnaderna skapar vi en attraktiv kulturmiljö som kan bevaras för kommande generationer. Arbetet har till eustor del utförts av Hembygdsföreningens medlemmar samt med hjälp av projektpengar från Europeiska jordbruksfonden landsbygdsutveckling samt från Fonderade bygdemedel.

 

-------------

Smedja

En smedja kommer att uppföras på Väse Hembygdsgård. Grunden är gjord. Byggnadstillstånd är beviljat, men ansökan om bidrag är unnu inte klart..

 

Framtidsvisioner

För att kunna bevara och visa upp byggnader och inventarier måste vi ständigt arbeta och planera för framtiden. Det kommer också framledes att behövas nya lokaler för förvaring av det vi är satta att förvalta.

..... men vi vill ha Din hjälp

En stark hembygdsförening med många aktiva medlemmar stärker hembygdskänslan och ger kommande generationer ett rikare liv. Dessutom är vår hembygdsgård en mycket fin träffpunkt, inte bara som ett museum, utan som en plats för avkoppling, högtider och fest arrangemang av olika slag (se program 2019).
En levande hembygdsgård med fina och ändamålsenliga lokaler, som våra medlemmar kan ha nytta och glädje av är inte gratis. Bli medlem - stötta hembygdsföreningen det har hela väsebygden nytta av.

Stöd Hembygdsföreningen!

Vi tar tacksamt emot direkta gåvor till föreningens verksamhet, som alltid kräver ekonomiska insatser.

Väse hembygdsförening's plusgirokonto 44 63 35-2